Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Έγγραφο/ Πλαίσιο

Μία από τις δραστηριότητες που περιλάμβανε το πρόγραμμα ήταν η παραγωγή ενός Εγγράφου – Πλαισίου. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελούσε μια μελέτη με θέμα τη σύγκριση της επίδοσης της οικονομίας των δύο κοινοτήτων και τον τρόπο που μπορούσε να διασφαλιστεί να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο ομοσπονδιακών κρατικών δομών. Η μελέτη χρησιμοποιήθηκε για να διευκολύνει τις βασικές δραστηριότητες του έργου. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν θα ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων. Αποτελούσε ένα πλαίσιο, διαμορφωμένο από την επιστημονική ομάδα στο αρχικό στάδιο του προγράμματος, που είχε σκοπό την ενθάρρυνση του διαλόγου και την παράθεση ενός περιγράμματος της δομής του διαλόγου στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων. Το Έγγραφο – Πλαίσιο περιλάμβανε δυο μέρη:  

 

Μέρος 1: Η επίδοση των οικονομιών των δύο κοινοτήτων. 

Σκοπός του πρώτου μέρους της ανάλυσης ήταν ο καθορισμός των ευκαιριών συνεργασίας των δύο κοινοτήτων, των οικονομικών συγκλίσεων και του αμοιβαίου οφέλους από τη δημιουργία μιας ενωμένης οικονομίας. Το μέρος αυτό  περιλάμβανε:

 

α) Συγκριτική ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης στις οικονομίες των δύο κοινοτήτων;

 

β) Έρευνα με θέμα την οικονομία των δύο κοινοτήτων

 

γ) Έρευνα με θέμα τη διάρθρωση των δύο οικονομιών (εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, δομή, λειτουργία των αγορών και ροές κεφαλαίου).

 

Μέρος 2: Οικονομία και κοινωνική συνοχή στο ομόσπονδο κράτος – η περίπτωση της Κύπρου

Σκοπός αυτού του μέρους ήταν να διερευνήσει πως προωθείται η οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσα από τις δομές του ομόσπονδου κράτους και πως κατανέμονται οι αντίστοιχες πολιτικές στο ομόσπονδο κράτος και τις συνιστώσες πολιτείες. Επίσης, το μέρος αυτό ασχολήθηκε με καλές διεθνείς πρακτικές και συζητήθηκαν ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να ισχύσουν για την Κύπρο. Η έρευνα αποτελούσε από περίπου 20 συνεντεύξεις με κοινωνικούς εταίρους (εκπρόσωπους κοινωνικών ομάδων και οργανώσεων), με σκοπό να αντικατοπτρίζει τις απόψεις τους αναφορικά με τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το έγγραφο. Το δεύτερο μέρος της μελέτης  είχε την εξής δομή:

α) Ρύθμιση των θεμάτων των μειονοτήτων σε δομές ομόσπονδου κράτους (συζήτηση της θέσης των συνταγματικά αναγνωρισμένων μειονοτήτων στο μελλοντικό ομόσπονδο κράτος της Κύπρο, όπως για παράδειγμα των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων).

 

β) Προς μια βιώσιμη και ενιαία οικονομική ανάπτυξη (συζήτηση των οικονομικών οφελών από τη λύση του Κυπριακού προβλήματος καθώς και των απαιτήσεων μιας κοινωνικά δίκαιης κατανομής των αντίστοιχων οφελών).

 

γ) Εργατικές ελευθερίες και εργασιακές σχέσεις (συζήτηση των εργατικών δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα στην απεργία και άλλων ζητημάτων που επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις.

 

δ) Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια (συζήτηση σε σχέση με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για ένα αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στηριγμένο στις αξίες της αλληλεγγύης καθώς και συμπληρωματικές πρόνοιες για την κοινωνική προστασίας των ευάλωτων ομάδων).

 

ε) Θέματα ισότητας (συζήτηση αναφορικά με ζητήματα ισότητας καθώς και θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω χρώματος, φυλής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, εθνικότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού)

 

στ) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (συζήτηση νομικών ρυθμίσεων και προϋποθέσεων για ένα ενιαίο σύστημα  πρόνοιας για υγεία και ασφάλεια στην εργασία)

 

ζ) Πρακτικές ομοσπονδιακής εξομοίωσης (συζήτηση για το σύστημα κατανομής των οικονομικών πόρων ανάμεσα στους διαφορετικούς φορείς εξουσίας, π.χ. ομοσπονδιακή εξουσία, συνιστώσες πολιτείες και τοπικές διοικήσεις). 

 

η) Αξιοποίηση και κατανομή εσόδων από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (συζήτηση για το πώς τα έσοδα θα μπορούσαν να ωφελήσουν τον Κυπριακό λαό, μελέτη συστημάτων καλών πρακτικών για την κατανομή των συγκεκριμένων εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του Νορβηγικού μοντέλου).

 

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.