Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Το έργο

 

Σκοπός

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους κοινωνικούς φορείς να συμμετάσχουν συλλογικά (Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι με μια φωνή) και μέσα από έναν οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο (στο πλαίσιο μιας δομημένες διαδικασίας) στην προσπάθεια για λύση του Κυπριακού προβλήματος. Σκοπός μας είναι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι με μια φωνή να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση της ειρήνης και τη λύση του Κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο ενός διαρθρωμένου διαλόγου αναφορικά με την κοινωνική και οικονομική συνοχή σε μια μελλοντική ενωμένη Κύπρο.
 

Δραστηριότητες

 

    Το έργο αποτελείται από ποικιλία δραστηριοτήτων:

 

1. Διαμόρφωση ενός Εγγράφου- Πλαισίου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί μια μελέτη σχετική με το πώς η οικονομική και κοινωνική συνοχή εξασφαλίζεται και προωθείται μέσα από τις δομές ενός ομόσπονδου κράτους. Το έγγραφο ασχολείται με διεθνείς πρακτικές και διαμορφώνει ένα πρότυπο μοντέλο για την Κύπρο. Το έγγραφο περιγράφει το πλαίσιο για τα θεματικά συνέδρια.

 

2. Δημιουργία δικτύου κοινωνικών οργανώσεων. Το δίκτυο αποτελείται από διάφορες κοινωνικές οργανώσεις από το ευρύ φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας (συνδικάτα, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες, γυναικείες  οργανώσεις κλπ). Ο συντονιστής του έργου, σε συνεργασία με τους εταίρους, αποτελεί τον βασικό πυρήνα του δικτύου ή την οργανωτική επιτροπή.

 

 3. Θεματικά συνέδρια. Στη βάση του Εγγράφου – Πλαισίου έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένα θεματικά συνέδρια. Σε αυτά οι  συμμετέχοντες (εκπρόσωποι οργανώσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο) ασχολήθηκαν με προκαθορισμένες θεματικές ενότητες σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική συνοχή.  Κάθε συνέδριο κατέληγε σε ένα υπόμνημα το οποίο υιοθετούνταν ανώνυμα.

 

4.Διάχυση αποτελεσμάτων. Το δίκτυο έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει να πραγματοποιεί ποικιλία δραστηριοτήτων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου (δημοσιεύσεις, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διασκέψεις τύπου, επίδοση μνημονίων στους διαπραγματευτές και τους ηγέτες των κοινοτήτων).

 

 

Μεθοδολογία

 

Η επιστημονική ομάδα έχει διαμορφώσει ένα Έγγραφο - Πλαίσιο που έχει σκοπό να διευκολύνει τις κύριες δραστηριότητες του προγράμματος. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν υπάγεται σε αλλαγές, δεν είναι δηλαδή αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του δικτύου κοινωνικών οργανώσεων.  Αποτελεί μόνο ένα πλαίσιο που θα χρησιμεύσει για την ενθάρρυνση του διαλόγου και την δομή του στο πλαίσιο του δικτύου.

 

Ακολούθως, ο συντονιστής και οι συνεργάτες του έργου προχώρησαν στη διαμόρφωση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων.

 

Η πρακτική υλοποίηση του προγράμματος έλαβε χώρα μέσα από θεματικά Συνέδρια όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

                           ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
    Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση στη συλλογική διαπραγμάτευση.
19/03/2015
2

Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Προστασία.

15/05/2015
3

Πολιτικές απασχόλησης και Προστασία της Απασχόλησης.

28/05/2015
4

Ισότητα των φύλων και καταπολέμιση των διακρίσεων.

12/06/2015
5

Προσβάση στην Εκπαίδευση και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

26/06/2015
6

Ο μηχανισμός διαμόρφωσης και η προστασία μίσθων.

10/07/2015
7

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία. 

18/09/2015
 
 
Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.