Tematik Konferans (18/09/2015)

Projenin son tematik konferansı 18 Eylül günü gerçekleşti.  Öngörülen Birleşik Kıbrısta İş yerinde İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği konulu konferans Lefkoşada Merit hotelde gerçekleştrildi.Konferans POED den Apostolos Apostolidesin...

Tematik Konferans (12/06/2015)

12 Haziran günü birı, bu proje kapsamında bir Tematik konferans daha gerçekleşti.Konferans öngörülen birleşik Kıbrıs'ta cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili idi. Bu  konferans MeritHotel,Lefkoşa'dagerçekleştirildi...

Tematik Konferans (28/05/2015)

28 Mayıs'ta bir kez daha  bu proje kapsamında bir tematik Konferans daha gerçekleştirildi.Konferans öngörülen birleşik Kıbrıs'ta istihdam politikaları ve istihdamın koruması ile ilgili idi.Bu konferans Lefkoşa'da ETKA / PEO binasında gerçekleştirildi...

Çerçeve Belgesi

Bu projede yer alan etkinliklerden biri de Çerçeve Belgesi düzenlemektir. Bu belge iki toplumun ekonomilerinin performansının karşılaştırılması ve Federal devlette ekonomik ve sosyal uyumun nasıl güvence altına alınıp desteklenmesini içeren bir çalışma olacaktır. Çalışmaprojesinin anafaaliyetlerini kolaylaştırmakiçin kullanılacaktır. Bu belge, sosyal aktörlerağı içindemüzakere vedeğişiklikleremaruz kalmaz. Ekip tarafnda üretilen bu çalışma belgesinin amacı ilk etepta ağ içerisindeki sosyal aktörleri tartışmaya teşvik ve tartışma çerçevesini belirlekmetir. Şu anki çalışma belgesi iki bölümden oluşacaktır.

 

Bölüm 1: İki toplumun ekonomilerinin performansı

Birinci bölümdeki analizin amacı, iki toplum arasındaki işbirliği olanaklarının belirlenmesi, ekonomik yakınlaşma ve entegre ekonominin gelişmesinin karşılıklı yararları olacaktır. Bu bölümdeki çalışma sunulacaktır.

a) İki toplumun ekonomilerinde ekonomik büyüme rejimlerin karşılaştırmalı analizi;

b) iki toplum ekonomilerin yapıları üzerine araştırma;

c)İki ekonominin  birleştirilmesi yönteminin araştırlması (mal ve hizmetlerin ticaretiişgücü piyasalarının yapısı ve sermaye akışlarının işleyişi.)

Karşılaştırılabilir verilerin olduğu varsayılarak, Çalışmanın bu kısmı Kıbrıs'ın çözüm ve birleşme sonucunda entegre ekonominin rekabet edebilirliğine kadar uzatılabilir.

 

Bölüm 2:  Federal devlette ekonomik ve sosyal uyum -  Konu Kıbrıs

Çalışmanın bu bölümündeki  amaç federal devletin  ekonomik ve sosyal uyuma yapacağı katkıları tartışmak ve ilgili politika bileşenlerinin federal devlet ve onun parça devletleri arasında bölüşümünü incelemektir. Ayrıca, iyi uluslararası uygulamalar ele alınacak ve Kıbrıs için olası düzenlemelerin taslağı hazırlanacaktır. Araştırma çalışmalar da yer alacaktir. Belgede yer alan konulardaki anlayışlarını yansıtacak şekildeAraştırma çalışmaları, sosyal aktörlerlerle 20 röportajları içerecektir.(sosyal guruplar ve örgüt temsilcileri).Çalışmanın 2. bölümü aşağıda başlangıçta yapılandırıldığı gibi olacaktır. 

a) Federal devlet yapıları içinde azınlıklar  yönetmeliği (Kbrıs anayasasında  tanmlanan azınlıkların , yani Maronitler, Ermeniler ve Latinlerin  gelecek federal devlete konumlarının tartışılması)

b) Sürdürülebilir ve entegre bir ekonomik kalkınmya doğru (Kıbrıs sorununun çözümünün  sağlayacağı ekonomik faydalarının yanı sıra, bu faydaların sosyal  ve adil paylaşımı  için gereksinimlerinin  tartışılmasıı)

c) İşgücü özgürlükleri ve ilişkileri (İşçi haklarının tartışılması örneğin örgütlenme özgürlüğünün, grev hakkı ve iş ilişkilerini belirleyen diğer konular)

d) Sosyalgüvenlik ve sosyal koruma (etkili ve dayanışma odaklı sosyal güvenlik sisteminin gereksinimleri nin tartışılmasısının  yanı sıra hassas gruplara yönelik  tamamlayıcı sosyal koruma )

e) Eşitlik konukarı ( hem cinsiyet eşitliği konularında tartışılması, hem de renk, ırk, din veya inanç, engellilik, milliyet ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılıkla mücadele )

f) İşçi sağlığı ve işçi güvenliği (yasal çerçeve içerisinde işçi sağlığı ve güvenliğinin gereksinimlerinin tartışılması)

g) Federal eşitleme uygulamaları (finansal kaynakların paylaşımının tartışılması örnek Federal devlat ,parça devlet ve yerel yönetimler)

h) Hidrokarbondan yaratılacak gelirin adil dağılımı ve paylaşımı (Bu gelirin , Kıbrıs halkına nasıl yaralı olabilirin tartışılması ,Norveç de dahil olmak üzere modellerin çalışılması ve bu gelirin paylaşımım için en iyi uygulamalar) 

Belgenin yukarıda açıklanan yapısı bir göstergedir ve çalışma ilerledikçe sonunuçta bazı farklılıklar ortaya çıkabilir. İyi uluslararası pratik  uygulamaların sunumu için, araştırma ekibi, Avrupa Birliği'nin müktesebatına baş vuracaktır.

 


 

 

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.